ศาสนาในประเทศไทย

พิมพ์ อีเมล

ศาสนาประเทศไทยเป็นหนึ่งในเมืองพุทธ มีจำนวนผู้ที่นับถือศาสนาพุทธมากที่สุดในประเทศ เป็นพุทธศาสนานิกายเถรวาท พุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของชาวพุทธในประเทศ มีพระภิกษุเป็นที่เคารพและนับถือของคนไทย ประเทศไทยมีวัดเป็นจำนวนมาก เป็นสถานที่ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในสังคมไทย สถาปัตยกรรมของพุทธศาสนาในประเทศไทยจะมีความใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เจดีย์ทองคำทรงสูง และพระพุทธรูปปางค์ต่างๆ นอกจากนี้ ส่วนหนึ่งของพุทธศาสนาคือการทำสมาธิ ซึ่งเป็นที่รู้จักและกำลังเป็นที่นิยมจากผู้คนทั่วโลก คนไทยส่วนใหญ่รู้จักการทำสมาธิ เป็นการทำจิตใจให้สงบอยู่กับสมาธิ มีความสุขทั้งกายและใจ การทำสมาธิสามารถฝึกฝน และเรียนรู้ได้ที่ศูนย์ฝึกสมาธิที่มีอยู่ทั่วประเทศ

รองลงมาจากชาวพุทธ คือผู้นับถือศาสนาอิสลาม ชาวมุสลิมมีมากประมาณร้อยละ 4 ของประเทศ ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยที่อยู่ทางภาคใต้ โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ส่วนใหญ่

 

ค้นหาโรงแรม รีสอร์ท ที่พักแบบรวดเร็ว

โฆษณา